Zorgvolmacht voorbeeld

Voorbeeld zorgvolmacht

1. Overeenkomst van plaatsvertrouwing (lastgeving art. 940 BW) : 
De plaatsvertrouwer verklaart de plaatsvertrouwde(n) aan te stellen met een opdracht van lastgeving als bedoeld bij art. 490 Burgerlijjk Wetboek, waaraan deze opdracht onderworpen is. 
 
De hierbij vermelde termen van ‘plaatsvertrouwer’ en ‘plaatsvertrouwde’ dienen verstaan te worden als resp. ‘lastgever’ en ‘lasthebber’ binnen dat voormeld wettelijk kader, met name de regeling van een buitengerechtelijke bescherming in de zin van art. 490 Burgerlijk Wetboek. 
 
2. Inwerkingtredeing van de opdracht : 
De uitvoering van de opdracht van de plaatsvertrouwde(n) zal aanvangen wanneer de plaatsvertrouwer geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet meer in staat is zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk zelf waar te nemen. 
 
Deze voormelde toestand van feitelijke wilsongeschiktheid zal vastgesteld worden aan de hand van twee geneeskundige verslagen, afgeleverd door twee geneesheren, waarvan minstens één gespecialiseerd is in de geriatrie. De hoedanigheid van behandelend geneesheer, hetzij geneesheer verbonden aan de instelling waarin de plaatsvertrouwer verblijft, is daarbij geen beletsel. Voor zoveel als nodig en mogelijk worden de aangesproken geneesheren daarbij door de plaatsvertrouwer ontslagen van het beroepsgeheim. 
 
Deze verslagen zullen de gezondheistoestand van de plaatsvertrouwer beschrijven hetzij aan de hand van actuele medische geevens zoals het patiëntedossier bedoeld bij art. 9 van de Wet van 22.08.2002 betreffende de rechten van de patiënt, hetzij op basis van een alsdan recent en daadwerkelijk onderzoek van de plaatsvertrouwer. 
 
Het tijdstip waarin deze toestand van de plaatsvertrouwer intreedt, zal door de plaatsvertrouwde(n) ter goeder trouw beoordeeld worden aan de hand van deze verslagen. Deze beoordeling vanwege de plaatsvertouwde(n) is tegenstelbaar aan alle derden ter goeder trouw. 
 
3. Optreden van de plaatsvertrouwde(n) tegenover derden : 
Ten aanzien van derden volstaat het optreden van de plaatsvertrouwde(n) in naam en voor rekening van de plaatsvertrouwer, voor zover de huidige overeenkomst geregistreerd werd in  het Centraal Register als bedoeld in art. 190 BW en door de plaatsvertrouwde(n) het bewjs van deze registratie voorgelegd wordt. 
 
Derden mogen van de plaatsvertrouwde(n) geen enkel bewijs eisen van de medische gegevens onderliggend aan de vervulling der voorwaarden van inwerkingtreding van deze plaatsvertrouwing. 
 
4. Registratie : 
De plaatsvertrouwer bevestigt bij deze zijn wens om huidige overeenkomst ter registratie aan te bieden. Tot uitvoering van dat verzoek tot registratie geeft hij bij deze volmacht aan de aangewezen plaatsvertrouwde(n) (in voorkomend geval afzonderlijk handelend, zelfs indien zij met meerdere plaatsvertrouwde(n) aangesteld zijn) evenals aan de vertrouwenspersonen. 
 
Zij worden bij deze aldus afzonderlijk gemachtigd de registratie na te streven wanneer het behoort, voor zover de plaatsvertrouwer daartoe ondertussen nog niet zelf overgegaan zou zijn, zelfs wanneer de plaatsvertouwer daartoe niet meer zelf in staat zou zijn wegens zijn ondertussen ingetreden feitelijke wilsonbekwaamheid. 
 
5. Bevoegdheden van de plaatsvertrouwde(n) : 
De bevoegdheden van de plaatsvertrouwde(n) betreffen het volledig inkomen en het volledig roerend en onroerend vermogen van de plaatsvertrouwer. 
 
(a) Daden van beheer : alle daden van beheer en alle vertegenwoordiging, ook in rechte daarbij, volgens de gebruikelijk burgerrechtelijke interpretaties daaromtrent geldend in de notariële praktijk; 
 
(b) Daden van beschikking : alle daden van beschikking en alle vertegenwoordiging, ook in rechte daarbij, volgens de gebruikelijke burgerrechtelijke interpretaties daaromtrent geldend in de notariële praktijk; 
 
(c) Daden van beschikking om niet :  deze worden uitgesloten, evenwel met uitzondering van gebruikelijke geschenken in acht genomen de familiale traditie van de plaatsvertrouwer. 
 
6. Collegiaal optreden van de plaatsvertrouwde(n) : 
Voor alle handelingen in deze overeenkomst voorzien, zal het optreden van de plaatsvertrouwde(n) gezamenlijk en eenstemmig dienen te geschieden. Zij kunnen elkaar in dat verband voor specifieke handelingen schriftelijke volmachten verlenen, en dit onderhands voor zover de wet dit toelaat. 
 
7. Opvolging van de plaatsvertrouwde(n) bij ontslag : 
Het ontslag, de gerechtelijk vastgestelde wilsonbekwaamheid, andere juridische beletselen of het overlijden van één of meerdere plaatsvertrouwde(n) heeft enkel tot gevolg dat de overblijvende plaatsvertrouwde(n) de voormelde bevoegdheden van deze vroegere plaatsvertrouwde(n) verder uitvoeren. 
 
8. Aanwijzing van een vertrouwenspersoon : 
De plaatsvertrouwer duidt bij deze als vertrouwenspersoon aan : 
 
Naam en voornaam : ………………………………………………………………………………….……. 
Straat en nummer : …………………………………………………………………………………………… 
Postnummer :………………..Gemeente : ………………………………………………………………… 
Rijksregisternummer : ………………………………………………………………………………………… 
 
en voor het geval deze aanwijzing geen gevolg (meer) zou hebben, in opvolging: 
 
Naam en voornaam : ………………………………………………………………………………….……. 
Straat en nummer : …………………………………………………………………………………………… 
Postnummer :………………..Gemeente : ………………………………………………………………… 
Rijksregisternummer : ………………………………………………………………………………………… 
 
De opdracht van de vertrouwenspersoon wordt hierbij als volgt omschreven : 
 
- ondersteuning van de plaatsvertrouwer en vertolking van diens wensen voor zover de plaatsvertrouwer deze niet zelf meer zou kunnen uiten; 
- het geven van advies aan de plaatsvertrouwde(n); 
- verzoener tussen plaatsvertrouwer en plaatsvertrouwde(n). 
- klokkenluider bij de vrederechter bij toepassing van art. 490/2, §2 BW. 
 
Voor het geval, hetzij vanaf wanneer slechts één enkele plaatsvertrouwde de betreffende opdracht van plaatsvertrouwing (verder) uitoefent, wordt de opdracht van de vertrouwenspersoon als volgt uitgebreid : het geven van zijn alsdan vooraf noodzakelijke en schriftelijk verleende toestemming bij het vervreemden van onroerende goederen van de plaatsvertrouwer door de plaatsvertrouwde. 
 
9. Bezoldiging : 
De opdracht van de plaatsvertrouwde(n)en de vertrouwenspersoon is onbezoldigd. 
Zij zijn evenwel gerechtigd op restitutie van de normale uitgaven, noodzakelijk voor de uitvoering vanhun opdracht van plaatsvertrouwing. 
 
10. Einde-opzeg van de plaatsvertrouwing : 
De opdracht van plaatsvertrouwing kan zowel door de plaatsvertrouwer als door de plaatsvertrouwde(n) en de vertrouwenspersoon eenzijdig opgezegd worden ‘ad nutum”, zonder enige motivering, mits schriftelijke mededeling daarvan aan de andere betrokkenen in huidige overeenkomst van plaatsvertrouwing. 
 
Deze laatsten zullen gemachtigd zijn dit ontslag te laten registeren voor zover de ontslagnemer daartoe niet zelf zou overgegaan zijn. 
 
In geval van ontslag door een plaatsvertrouwde of de vertrouwenspersoon en voor zover de plaatsvertrouwer niet in staat zou zijn een opvoger aan te wijzen zal de hierbij opvolgend aangewezen plaatsvertrouwde of vertrouwenspersoon, hetzij de overblijvende plaatsvertrouwde de bevoegdheden van de ontslagnemer overnemen.